Általános Szállítási és Szerződési Feltételek


ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Hennlich Ipartechnika Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport-Reptér 11751/11.) bejegyezve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. Cg. 03-09-102722/93. cégjegyzékszám alatt,) alkatrészek, berendezések szállítása tárgykörben.

1. A szerződés létrejötte. A szerződés tárgya.

A Hennlich Ipartechnika Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által a részére megküldött megrendelőlapon megrendelt árut, szolgáltatást Megrendelő részére történő visszaküldésével visszaigazolja, majd a Megrendelő részére megállapodás szerinti későbbi időpontban leszállítja.

A Megrendelő a leszállított terméket, szolgáltatást köteles átvenni és a vételárat a Szállító részére későbbi időpontban megfizetni.

A szerződés alapján leadott egyes megrendelések esetén a megrendelt áru fajtáját, mennyiségi és minőségi jellemzőit, továbbá a szállítási határidőt és a Megrendelő által fizetendő vételárat a Felek a megelőző pontban részletezett megrendelőlapon, illetve a megrendelést visszaigazoló űrlapon rögzítik.

2. A tulajdonjog fenntartása

Szállító a megrendelés teljesítéseként átadott terméken fennálló tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg annak ellenértékét a Megrendelő teljes mértékben ki nem egyenlíti. A Megrendelőt a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

3. A teljesítés ideje és helye

A teljesítés ideje az a nap, amikor a Szállító a külön megrendelőlapon szerződésszerűen megrendelt és visszaigazolt terméket a teljesítés helyén a Megrendelő részére átadja. Az egyes megrendelésekre vonatkozó teljesítési határidőt Felek a megrendelés visszaigazolására szolgáló formanyomtatványon rögzítik.

Megrendelő az árut a megrendelést visszaigazoló formanyomtatványon szereplő naptári napon jogosult és köteles átvenni.

Amennyiben Megrendelő a megrendelt árut a teljesítés helyén, a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy az áru őrzésével, raktározásával kapcsolatosan felmerülő költségét viselni köteles.

4. Minőség és mennyiség ellenőrzése, a kifogásolás rendje

Szállító által szállított termék, vagy szolgáltatás alkalmas azokra a célokra, amelyeket más, azonos fajtájú termékeket szolgáltatásokat rendszerint használnak, és rendelkezik azzal a minőséggel, illetve nyújtja azt a teljesítményt, amely az azonos fajtájú termékeknél, szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet Megrendelő a szolgáltatástól elvárhat.

Egyedi termék megrendelése esetében a termék pontos paraméterei a megrendelésben kerülnek rögzítésre. Ez esettben a szállító az átadáskor műbizonylatot (műszaki leírást) ad át a megrendelő részére.

A Megrendelő a Szállító, vagy annak megbízottja jelenlétében, az áru átvételekor végzi el a szállítmány mennyiségi ellenőrzését, oly módon, hogy egységcsomag esetén a csomagok legalább 10 %-nak tételes darabszámlálását elvégzi, de minden esetben a teljes mennyiség tételes darabszámlálására is jogosult.

Mennyiségi kifogás esetében a teljesítés helyén a Megrendelő és a Szállító által erre kijelölt személyek közösen végzik el a teljes szállítmány tételes darabszámlálását. Ha és amennyiben ezen eljárás a kifogás alaposságát alátámasztja, úgy Szállító a hiányt haladéktalanul pótolja.

A Szállító a megrendelt termék hiánymentességét a Megrendelő részére történő átadásig szavatolja.

A szállítmány minősége minta vagy egyéb általánosan használt hasonlító eljárás során kerül meghatározásra. A Megrendelő a termék átvételét akkor tagadhatja meg, amennyiben a szállítmány minősége nem felel meg a meghatározott minőségi eljárás követelményeinek.

A minőségi ellenőrzést a Megrendelő a szállítmányról kiállított számla lejárta előtt végzi el, és esetleges minőségi kifogásait a Szállítóval haladéktalanul közli.

Szállító, vagy annak megbízottja a megrendelői minőségi kifogás esetében tudomására jutásakor haladéktalanul megjelenik a kifogásolt termék tárolási helyén, ahol a Megrendelő megbízottjával közös jegyzőkönyvben, rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket, egyidejűleg pedig a kifogásolt termékből mintát vesznek a kifogás kivizsgálása céljából.

Amennyiben a Felek a minőségi kifogás tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy az általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezik. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban előlegezik. A költségeket az a Fél viseli, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

5. Szavatossági igények

A Szállító által elismert, illetve a fenti eljárás lefolytatását követően alaposnak ítélt minőségi kifogás esetén 30 napos szavatossági határidő alatt Szállító elsődlegesen a hibás terméket kicseréli, illetve kijavítja. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét a minőségi kifogás előterjesztésekor adja elő.

Ha a kifogásolt áru kijavítása vagy kicserélése bármely okból nem lehetséges, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Jelentéktelen hiba esetén - kellékszavatossági okra hivatkozással - elállásnak nincs helye.

Ha a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 6. pontban részletezett számla teljesítését a Megrendelő nem tagadhatja meg, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig.

6. A fizetés módja

A Megrendelő a Szállító által a szállítmány átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a teljesítéstől számított az árajánlatban rögzített határidőn belül átutalja a Szállító bankszámlájára. Amennyiben a megrendelt áru vételára jelentős, illetőleg a Megrendelőnek korábbi tartozása áll fent, a Szállító a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt akkor adja át, ha a Megrendelő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést, illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal, vagy bankgaranciával, vagy értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.

Szállító a késedelmes teljesítés esetére a késedelmi kamat mértékét a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összegben határozza meg.

A 10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Szállító kezelési díjat számol fel a számla nettó összegének 10 % erejéig.

Amennyiben a Megrendelő a Szállító számlájában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Szállító által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szállító jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

7. Elállás a szerződéstől

Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szállító elállással összefüggésben felmerülő valamennyi kárát köteles megtéríteni.

Amennyiben Megrendelő az árut a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, Szállító úgy tekinti, hogy Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Megrendelő az elállásával Szállítónak okozott kárt, illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeit megtéríti.

8. Záró rendelkezések

A Szállító a szerződéses jogviszonyból fakadó bármely jogvita esetére a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.

A jelen Általános Szerződési Feltétekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk) szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezései, egyebekben a 2013. évi V. tv. (új Ptk) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Kecskemét, 2015. augusztus 13.Hennlich Ipartechnika Kft.